Salgs- og leveringsbetingelser

Definition

Kunden: Den virksomhed (CVR-nummer), som har indgået en aftale med LouiseBjorg

Virksomheden: LouiseBjorg, Teglværksvej 19, 8850 Bjerringbro, CVR 37108413

Produkt: Enhver produkt- eller serviceydelse som Kunden aftager hos Virksomheden.

Anvendelsesområde og ændringer

Medmindre andet skriftligt er aftalt forudgående mellem Kunden og Virksomheden, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ethvert arbejde udført af Virksomheden (herefter benævnt ”Virksomheden”) for en given Kunde (herefter benævnt ”Kunden”) i det følgende tillige samlet benævnt ”parterne”.

Ændringer i disse betingelser kan til enhver tid varsles af LouiseBjorg med et varsel på 1 måned. Ved fornyelse af en løbende aftale finder de til enhver tid gældende betingelser dog anvendelse fra fornyelsestidspunktet, uanset at dette sker tidligere end 1 måned efter ændring af betingelserne.

Ved accept af tilbud, godkender Kunden, at nærværende betingelser er en integreret del af aftalegrundlaget mellem parterne.

Ordrebekræftelse

Når Kunden accepterer et tilbud, bliver dette bekræftet via mail eller mundtlig via telefon. Bekræftelsen kan være af såvel formel- som uformel karakter – fx et ”OK” fra Kunden via mail – og “Tak for din ordre” i en besvarende mail fra Virksomheden. Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsen skal foreligge skriftligt og være Virksomheden i hænde senest 5 dage efter indgåelse af aftalen.

Ændringer ved ordrebekræftelse og ekstraarbejde

Ændringer af det i tilbuddet aftalte arbejde skal aftales skriftligt for at have gyldighed. Medmindre andet er aftalt udføres ekstraarbejde altid efter medgået tid i henhold til den til enhver tid gældende timepris. Kunden har ikke efter indgåelse af aftalen om arbejdet i henhold til tilbuddet nogen ret til at annullere aftalen. Annullering eller ændring af aftalen kan alene ske efter specifik aftale med Virksomheden, og kan gøres betinget af, at Kunden erstatter Virksomhedens tab og omkostninger ved annullering eller ændring af aftalen.

Virksomhedens ydelser

Virksomhedens ydelser omfatter bl.a. hjemmeside, webshop, markedsføring samt digital strategi. Nærmere beskrivelse af produkterne kan findes på Virksomhedens hjemmeside. Parterne er enige om, at Virksomheden, i mangel af anden specifik aftale, først påbegynder udarbejdelse af det aftalte arbejde på det tidspunkt, som der er aftalt i aftalegrundlaget mellem parterne.

Det er Kundens eget ansvar at skaffe et lovligt domænenavn og Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig, såfremt det ikke er muligt for Kunden at få det ønskede domænenavn.  Fejl eller mangler ved den aftalte ydelse, der ikke beror på Virksomhedens forhold, fritager ikke Kunden for at betale for de aftale ydelser.

Fortrolighed

Virksomheden har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger vedr. den anden parts forhold. Virksomheden er imidlertid med respekt for tavshedspligten berettiget til at anvende kunden som reference – eller oplyse om sit arrangement – og karakteren af arrangementet – med Kunden. Virksomheden er ikke forhindret i at tilbyde og levere ydelser til andre kunder, som måtte have modsatrettede interesser eller være direkte konkurrenter til Kunden.

Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, ekskl. fragt, told, skatter og andre afgifter. Priserne for de aftale ydelser fremgår af den mellem parterne indgåede aftale.

Såfremt prisen for det tilbudte eller aftalte arbejde ændres som følge af ændringer i skatter, afgifter og lign. er Virksomheden berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser.

Virksomhedens priser reguleres en gang årligt.

Honoraret for alle konsulentydelser udført af Virksomheden fastsættes som et timehonorar på baggrund af medgået tid, medmindre der forudgående skriftligt er indgået aftale om et fast honorar som fx en rammeaftale. Kunden skal betale for såvel forberedelsen af samt selve udførelsen af den bestilte og aftalte opgave.

Enhver faktura udstedt til Kunden forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tilskrives renter med 2 % pr. måned og i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelse, pålægges et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse.

I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Virksomheden sig desuden retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode samt at lukke for hjemmesiden og alle andre ydelser til Kunden indtil Kunden har betalt ethvert skyldigt beløb. Herudover forbeholder Virksomheden sig ret til at opkræve yderligere gebyrer med videre i henhold til dansk lovs almindelige regler herom.

Levering og reklamation

Levering af det aftalte arbejde sker i henhold til den mellem parterne indgåede aftale. Såfremt Kunden mener, at der er fejl eller mangel ved det af Virksomheden udførte arbejde, skal Kunden straks reklamere skriftligt over for Virksomheden efter manglen er eller burde være opdaget. Sker reklamationen ikke straks, med angivelse af hvad manglen består i, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende over for Virksomheden. Eventuelle mangler skal gennemgås med Virksomheden, og afhjælpes snarest muligt, når parterne er enige om, hvori manglen består. Når der er sket afhjælpning af mangler, er arbejdet afsluttet og afleveret til Kunden.

Ansvarsfraskrivelse – herunder force majeure

Virksomheden yder ingen garanti for effekten og resultatet af det udførte arbejde.

Kunden er ved bestillingen af arbejdet gjort opmærksom på og har accepteret, at Virksomheden ikke yder nogen garanti for, at der opnås det ønskede resultat ved det udførte arbejde.

Resultatet af det udførte arbejde herunder arbejde med online salgsoptimering, konverteringsoptimering og hjemmesideoptimering, websitedesign, serverhosting, tekstformulering og billeder afhænger af for Virksomheden ukontrollable faktorer på internettet herunder, men ikke udtømmende, kan nævnes søgemaskinernes konstante ændringer af egne algoritmer og parametre, der kan medføre ændringer i en hjemmesides placering.

Virksomheden tager således forbehold for disse ændringers påvirkning af det af Virksomheden udførte arbejde og fraskriver sig således ansvaret for, at det ønskede resultat af udført arbejde ikke opnås.

Kunden er gjort opmærksom på, at der ud over betaling til Virksomheden også kan være udgifter til 3. part (som fx Google og Facebook). Kunden skal følge med i de hævninger, der foretages på Kundens konto/kreditkort – og straks kontakte Virksomheden, hvis der opleves uoverensstemmelser mellem indgået aftale og hævningerne.

Ved Kundens forandring af eller indgreb i det af Virksomhedens leverede arbejde uden Virksomhedens samtykke fralægger Virksomheden sig ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Herudover kan Virksomhedens erstatningsansvar over for Kunden aldrig overstige et beløb, svarende til det af Kunden til Virksomheden betalte vederlag for den aftalte ydelse.

Virksomheden kan i alle tilfælde ikke blive erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller øvrige tab.

Virksomheden er ikke ansvarlig for data liggende på kundens webhotel, ligesom Virksomheden ikke er ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller driftsforstyrrelser.

Virksomheden er ikke forpligtet til at genskabe en backup af produkter, herunder hjemmesider, webshops m.v i forbindelse med fejl opstået ved Kundens egne ændringer.

Virksomheden påtager sig intet ansvar for lovligheden af kundens egen brug af ydelserne eller indholdet af de af kunden indlagte data i ydelserne. Det er alene Kundens ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand.

Kunden holder Virksomheden skadesløs for ethvert krav og omkostninger i så henseende, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Virksomheden i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller kundens overtrædelse af gældende lovgivning. Virksomheden er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til uden varsel at hindre kundens brug af det af Virksomheden udarbejdede.

Kunden friholder Virksomheden for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, som Kunden gør af de bestilte ydelser, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelse endsige mangler foranlediget af omstændigheder af usædvanlig karakter og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Virksomhedens kontrol, herunder men ikke udtømmende arbejdskonflikter (strejker og lockouts), vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, valutarestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel  (energiforsyning), afbrydelse af almindelig samfærdsel som følge af et sygdoms- eller epidemiudbrud, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, produktions- og leveringsvanskeligheder, indtræden af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører m.v.

Ophavsret

Kunden har ophavsretten til hjemmesiden, og Kunden kan medtage hjemmesiden ved samarbejdets afslutning.

Virksomheden har imidlertid ophavsret og alle rettigheder til koder og skabeloner, herunder HTML, Java, Asp mv.

Kunden opnår ikke rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i de Ydelser, som er leveret af Virksomheden.

GDPR-ansvar og compliance

Virksomheden fralægger sig et ethvert ansvar om, hvorvidt Kunden som dataansvarlig lever op til sine forpligtelser i forhold til GDPR. Læs også mere om GDPR under Persondatapolitik på Virksomhedens hjemmeside.

Overdragelse

Virksomheden er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser helt eller delvist i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til et andet selskab i Virksomhedens koncern eller til tredjemand. I sådanne tilfælde vil aftalekomplekset med Kunden forsætte uændret med den nye aftalepart. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand.

Underleverandører

Virksomheden kan frit benytte underleverandører til levering af de aftalte ydelser til Kunden.

Tvister, lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i henhold til nærværende aftale med tilhørende almindelige betingelser, samt parternes rettigheder og forpligtelser i øvrigt, skal afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Viborg hvor Virksomheden har hjemsted.